[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
 
05.11.63
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ สุดยอดโฮมสเตย์ทั่วไทยเพื่อคว้ารางวัลยอดเยี่ยม โครงการ GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์
 

           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน “รางวัลโฮมสเตย์ยอดเยี่ยม” ในรอบชิงชนะเลิศ โครงการ GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์ จัดโดย ธนาคารออมสิน ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงผู้แทนองค์กรชั้นนำจากภาครัฐ – เอกชน ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน เพื่อรับฟังการนำเสนอผลดำเนินงานของชุมชน พร้อมด้วยศิลปินบัดดี้ ของชุมชนทั้ง ๖ แห่ง ทั่วประเทศ ในรอบตัดสินและบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ เพื่อนำเสนอในรายการ GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์ ทางสถานี PPTV ช่อง HD36 โดยมี คุณพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในงานดังกล่าว และเป็นผู้มอบรางวัลให้กับชุมชนที่ได้รับรางวัล ณ Moonstar Studio กรุงเทพฯ

           ในการนำเสนอนั้น แต่ละชุมชน ได้รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาโฮมสเตย์ ความพร้อม และศักยภาพของชุมชนในการรองรับการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน จากที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารออมสิน ไปดำเนินการ เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และแนวทางการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน ทั้งด้านการบริหารจัดการชุมชน การบริหารจัดการทางการเงิน การนำเสนออัตลักษณ์ชุมชน เสน่ห์ของโฮมสเตย์ ความสะอาด ความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม การบริการ อาหาร และเครื่องดื่ม กิจกรรมการท่องเที่ยว การตลาดและการประชาสัมพันธ์           โดยผลการตัดสินรางวัล โครงการ GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์ รางวัลโฮมสเตย์ยอดเยี่ยม ได้แก่ ชุมชนบ้านปรางค์นคร อ.คง จ.นครราชสีมา (ศิลปินบัดดี้ น้ำหวาน พิมรา เจริญภักดี) ส่วน รางวัลโฮมสเตย์ดีเด่น จำนวน ๕ แห่ง ประกอบด้วย ๑.ชุมชนบ้านวังมน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น (ศิลปินบัดดี้ หนูเล็ก ก่อนบ่ายฯ) ๒.ชุมชนบ้านหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี (ศิลปินบัดดี้ เฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้) ๓.ชุมชนบ้านมุงเหนือ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก (ศิลปินบัดดี้ ปอ-อรรณพ ทองบริสุทธิ์) ๔.วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำราด อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี (ศิลปินบัดดี้ ตี๋-วิวิศน์ บวรกีรติขจร) และ ๕.ชุมชนตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ (ศิลปินบัดดี้ อ๊อฟ-ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ) โดยชุมชนที่ชนะเลิศได้รับโล่รางวัล ได้รับเงินสนับสนุนชุมชน อีก ๕๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนชุมชนดีเด่นได้รับโล่รางวัล ได้รับเงินสนับสนุนชุมชนอีกชุมชนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับพัฒนาชุมชนของตนเอง ให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ขยายผล และผลักดันให้เป็นชุมชนต้นแบบ ให้แก่ชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศ ต่อไป

 


 

[an error occurred while processing this directive]