[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
 
23.08.63
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเป็นประธานกรรมการ ปรับปรุง หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 
           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาปรับปรุง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร ของ มหาวิทยาลัยเกริก ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเข้าร่วมประชุม หารือ พร้อมด้วยนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่ออภิปราย ตรวจ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรดังกล่าวให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ให้เกิดผลเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

           การพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมการสื่อสารในครั้งนี้ จำเป็นต้องมีความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน แนวทางการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนไปเป็นการขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม และเทคโนโลยี การพัฒนาประเทศ ไทยต้องเน้นให้เกิดความสมดุล เพื่อการพัฒนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดำรงอยู่ได้ท่ามกลางสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและกฎหมายของภูมิภาคและโลก ที่ส่งผลให้เกิดปรากฎการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยของผลกระทบของกระแสโลก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของโลกโดยรวมในทุกมิติ ทั้งภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กฎหมายและสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลของกระแสโลก รวมทั้งรู้จักปรับเปลี่ยนหรือต่อสู้กับการแข่งขันที่เหมาะสม           นอกจากนี้ การกำหนดกรอบและทิศทางของการพัฒนาหลักสูตรฯ ยังได้พิจารณาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 2560๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ทั้ง ๑๐ ยุทธศาสตร์ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนให้เห็นผลในทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผน ดังกล่าว

           การพัฒนาหลักสูตร จึงเน้นถึงองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการสื่อสารและการใช้การสื่อสารอย่างบูรณาการในการสื่อสารต่างๆในสังคม ภายใต้สถานการณ์ บริบทและเป้าหมายในการดำเนินงานขององค์กรที่แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยใส่ใจและคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้รับสารในระดับที่เป็น ปัจเจกบุคคล องค์กร สังคม ประเทศชาติและประชาคมโลก ตลอดจนสามารถปรับประยุกต์กลยุทธ์และวิธีการสื่อสารให้สอดคล้องกับความต้องการหรือการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 

[an error occurred while processing this directive]