[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
 
09.08.60
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากย์การนำเสนอ Project ในหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
            ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์การนำเสนอ Project ของผู้ศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตสาขานวัตกรรมการออกแบบ การจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ผู้เรียนนำเสนอ Project ได้น่าสนใจ โดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมให้ความคิดเห็นเพื่อให้เป็นโครงการที่สมบูรณ์แบบที่สุด

            ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมาก ทำให้นักธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์แข่งขันในการพัฒนาธุรกิจให้มีจุดเด่น แตกต่างเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งในการพัฒนา หรือสร้างโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์นั้น มีความต้องการบุคลากร แรงงานที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ

            นับเป็นครั้งแรกในเอเชีย ที่สถาบันอุดมศึกษาไทย อย่าง “มหาวิทยาลัยศิลปากร” ได้ออกแบบหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ (Master of Fine Arts Program in Design Innovation and Hotel and Real Estate Management) ที่ผสมศาสตร์ความรู้ระหว่างคณะมัณฑนศิลป์และคณะวิทยาการจัดการ เพื่อผลิตนักออกแบบนวัตกรรมและการจัดการโรมแรมและอสังหาริมทรัพย์ตัวจริงที่มีความรู้ เข้าใจและมีทักษะในการสร้างนวัตกรรมการออกแบบ การจัดการโรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นหลักสูตรแรกแห่งเอเชียด้วยรูปแบบการเรียนแบบ Participatory Learning ที่ผู้เรียนสามารถนำไปพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขั้นสูงได้ โดยไม่ลอกเลียนแบบใครและเป็นความสำเร็จที่เกิดจากตัวตน อัตลักษณ์ของตัวเอง จนเกิดแนวคิดธุรกิจสมัยใหม่ บูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะการบริหารจัดการ การตลาด การเงิน ต้นทุน คืนทุน นวัตกรรมการลงทุนยุคใหม่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
 

 

 

 

[an error occurred while processing this directive]