[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
 
23.01.59
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับกองทัพบก สัมมนาผู้บริหาร ด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารในภาวะวิกฤติ
 
       กองทัพบก โดย สำนักงานเลขานุการกองทัพบก ได้จัดสัมมนาผู้บริหารของกองทัพบก โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อบรรยายในหัวข้อ "หลักการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในภาวะวิกฤติ" ให้กับ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประยุกต์นำไปใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะเกิดเหตุการณ์วิกฤติ

       สำหรับเนื้อหาในการบรรยายนั้น นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้กล่าวถึง การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลกับการปรับตัวทางการประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น การวิเคราะห์สภาวะวิกฤตและผลกระทบ กระบวนการและขั้นตอนการสื่อสารในภาวะวิกฤต การกำหนดบทบาทหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องในการสื่อสารช่วงวิกฤต การจัดทำแผนการสื่อสาร กลยุทธ์ การจัดการกับประเด็นในภาวะวิกฤตและการสื่อสารต่อชุมชนที่เกี่ยวข้อง การติดตาม สื่อความ กิจกรรมในช่องทางสื่อสารมวลชน และ Social Media ที่เกี่ยวข้อง เทคนิค การสื่อความในภาวะวิกฤต พร้อมทั้งกรณีศึกษา การตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปใช้ในการบริหารและปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพ ต่อไป

 

 

[an error occurred while processing this directive]