[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
 
02.06.57
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเปิดอบรม หลักสูตร บริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ “EXCOMM - PR Thailand 4” กลยุทธ์การสื่อสาร ... ท่ามกลางการแข่งขัน กับสถานการณ์วิกฤต
 
        สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดการอบรมหลักสูตร การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ Executive Communication Program (EXCOMM - PR Thailand 4) เจาะประเด็นการสื่อสารที่สำคัญแห่งยุค “Effective Corporate Communications, Brand and Marketing Communications Strategies in Crisis and Vibrant Competition : กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร แบรนด์ และสื่อสารการตลาด ท่ามกลางการแข่งขันกับสถานการณ์วิกฤต ” โดยได้รับการตอบรับอย่างดี จากผู้บริหารงานสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ แบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภายใน สื่อดิจิทัล CSR นักวิชาการ อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สนใจจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงานสื่อสารขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้กล่าวในงานเปิดอบรม ดังกล่าวว่า จากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน การสื่อสารระหว่างองค์กรกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก ถือเป็นส่วนสำคัญของการจัดการด้วยกลยุทธ์การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ แบรนด์ สื่อสารการตลาด … ถึงเวลาแล้วที่จะต้องทบทวนกระบวนการสื่อสาร และวางแผนอย่างเป็นระบบ อย่างมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการแข่งขันและภาวะวิกฤตต่างๆ ในการสร้างความเติบโตให้กับองค์กรได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมนอกจากจะได้รับแนวคิด ประสบการณ์ และกระบวนการเรียนรู้ทางการสื่อสารเพื่อนำไปวางแผน ปรับปรุง แก้ไข ปัญหาต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสื่อสารขององค์กรแล้ว ยังได้ร่วมเป็นการสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่มีศักยภาพทั้งภาครัฐและเอกชน อีกด้วย

        หลักสูตร “การบริหารงานสื่อสารเพื่อการพัฒนาธุรกิจ” Executive Communication Program (EXCOMM - PR Thailand) โดย สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เป็นหลักสูตรการสื่อสาร ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งด้านเนื้อหา กรณีศึกษา และเครือข่าย เพื่อบริหาร ปฏิบัติการทางการสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย EXCOMM - PR Thailand 4 นี้ ได้มุ่งเน้นเนื้อหาสำคัญ ที่เกี่ยวกับ กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร แบรนด์ และสื่อสารการตลาด ท่ามกลางการแข่งขันกับสถานการณ์วิกฤต ได้แก่ ทิศทาง กลยุทธ์ และการบริหารประเด็นการสื่อสาร /กลยุทธ์การวางแผนสื่อ เพื่อรองรับสถานการณ์ /การสื่อสารเพื่อสร้างประสบการณ์และการมีส่วนร่วม / การวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค / Social Media และ Digital Marketing / การดำเนินธุรกิจองค์กรเพื่อสังคม และความสัมพันธ์กับชุมชน / การสื่อสารภายในเพื่อสร้างการยอมรับและสนับสนุนจากพนักงาน / การบูรณาการเครื่องมือการสื่อสาร เพื่อขับเคลื่อนแบรนด์และองค์กร / กรณีศึกษา การสื่อสารภาพลักษณ์ แบรนด์ และการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของหลักสูตร ทั้งการบรรยาย หลักการที่เกี่ยวข้อง / การระดมสมอง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม / ความรู้จากวิทยากรชั้นนำ อาทิ นายกสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ผอ.ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า บรรณาธิการข่าว นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน ที่ปรึกษายุทธศาสตร์สื่อสารองค์กร CEO ผู้บริหารด้านการตลาด แบรนด์ และสื่อสารองค์กรชั้นนำของไทย พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน รวมถึงการเจาะลึกกรณีศึกษา การวิเคราะห์ตัวอย่าง สถานการณ์ที่น่าสนใจ (ทุกวันเสาร์ ประมาณ 6-7 ครั้ง) ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ

        สำหรับ ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง ในการอบรมครั้งต่อไป ในหลักสูตร การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ Executive Communication Program (EXCOMM - PR Thailand 5) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย โทรศัพท์ 081 - 939 - 9964 / e-mail tpra.prthailand@gmail.com

 

 

 

 

[an error occurred while processing this directive]